Výzva na predloženie cenovej ponuky Interreg – doprava

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, na základe ktorej je možné záväzne určiť úspešného uchádzača na poskytnutie služieb – zabezpečenie dopravy počas kooperačnej aktivity. Výzva

Výzva 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Výzva 1 Príloha 1