Výskum, vývoj a inovácie

Výskum, vývoj a inovácie zahŕňa investície do objavovania nových technológií, zvyšovania kapacity firmy, v zdokonaľovaní spôsobu práce a výroby. Ide o technologické inovácie, zlepšenie ľudského kapitálu, ale môže to byť aj „okamih“ v prípade dobrého nápadu na zlepšenie pracovných postupov.  Úspešný výskum a vývoj vedie k inovácii nových produktov. Hlavným cieľom prípravy projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií je podpora pre vytváranie znalostnej ekonomiky a spolupráce na všetkých úrovniach.

Vzdelávanie a trh práce

Vzdelanie zohráva ústrednú úlohu pri príprave jednotlivca na trh práce. Trh práce sa neustále mení a to si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu schopnú pružne reagovať na potreby trhu. Schopnosť spoločnosti a jednotlivca konkurovať spočíva na vzťahu medzi vzdelaním a zamestnaním. Ten umožňuje väčšiu schopnosť vzdelávacieho systému reagovať na požiadavky trhu práce aj prostredníctvom EÚ fondov zameraných na oblasť vzdelávania.

Životné prostredie

Podpora pri príprave projektov je zameraná na všetky kľúčové oblasti životného prostredia, najmä na jeho ochranu, efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňovú ochranu,  prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva.

Doprava

Hlavným zameraním je podpora infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie a výstavby s cieľom zlepšenia dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Podpora je smerovaná aj na rozvoj nemotorovej dopravy prostredníctvom výstavby nových cyklotrás v danom území.

Rozvoj kraja, miest a obcí

Regionálna politika je politika súdržnosti, ktorá znižuje rozdiely a podporuje neustále zlepšovanie konkurencieschopnosti miest a obcí. Prostredníctvom fondov EÚ pre regionálnu politiku sa pomáha menej rozvinutým regiónom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dosiahnuť rýchlejšie tempo udržateľného hospodárskeho rastu prostredníctvom spolufinancovania projektov infraštruktúry, rozvojom informačnej spoločnosti, zrýchľovaním prenosu know-how, podporou investícií do ľudských zdrojov a projektov cezhraničnej spolupráce.

Kultúra a turizmus

V oblasti kultúry a turizmu sa z fondov EÚ podporujú nadnárodné partnerstvá, siete, platformy a rozvíjajú sa iniciatívy špecifické pre dané oblasti. Podporujú sa kultúrni a kreatívni prevádzkovatelia v ich úsilí o oslovenie publika v Európe a vytvárajú sa prvky, ktorými sa zdôraznia konkrétne sociálne výhody, ktoré kultúra prináša jednotlivcom a spoločnosti.