Rýchly kontakt

Rýchly kontakt

0918 453 697

Výskum vývoj a inovácie

Výskum vývoj a inovácie zahŕňa investície do objavovania nových technológii, zvyšovania kapacity firmy, v zdokonaľovaní spôsobu práce a výroby. Môže to zahŕňať technologické inovácie, zlepšenia ľudského kapitálu, ale môže to byť aj „okamihom“, keď ma niekto dobrý nápad na zlepšenie pracovných postupov. Úspešný výskum a vývoj vedie k inovácii nových produktov. Hlavným cieľom prípravy projektov v oblasti výskum vývoj a inovácie je podpora pre vytváranie znalostnej ekonomiky a spolupráce na všetkých úrovniach.

Vzdelávanie a trh práce

Vzdelanie zohráva ústrednú úloh pri príprave jednotlivca na trh práce. Trh práca sa neustále rýchlo mení a to si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu schopnú pružne reagovať na potreby trhu. Schopnosť spoločnosti a jednotlivca konkurovať spočíva na vzťahu medzi vzdelaním a zamestnaním, pretože to umožňuje väčšiu schopnosť vzdelávacieho systému reagovať na požiadavky trhu práce aj prostredníctvom EU fondov zameraných na vzdelávanie.

Životné prostredie

Podpora pri príprave projektov je zameraná na všetky kľúčové oblasti životného prostredia a to ochrana životného prostredia, efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva.

Doprava

Hlavným zameraním je podpora infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie a výstavby s cieľom zlepšenia dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Rozvoj nemotorovej dopravy prostredníctvom výstavby nových cyklotrás v území.

Rozvoj kraja, miest a obcí

Regionálna politika je politika súdržnosti, ktorá znižuje rozdiely a podporuje neustále zlepšovanie konkurencieschopnosti miest a obcí. Prostredníctvom fondov EU pre regionálnu politiku sa pomáha menej rozvinutým regiónom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a dosiahnuť rýchlejšie tempo udržateľného hospodárskeho rastu prostredníctvom spolufinancovania projektov infraštruktúry, rozvojom informačnej spoločnosti, zrýchľovaním prenosu know-how, podporou investícií do ľudských zdrojov a projektov cezhraničnej spolupráce.

Kultúra a turizmus

V oblasti kultúry a turizmu sa z fondov EU podporujú nadnárodné partnerstvá, siete a platformy a rozvíjajú sa iniciatívy špecifické pre dané odvetvia, podporujú sa kultúrni a kreatívni prevádzkovatelia v ich úsilí o oslovenie publika v Európe a za jej hranicami a vytvárajú sa prvky, ktorými sa zdôraznia konkrétne sociálne výhody, ktoré kultúra prináša jednotlivcom a spoločnosti.