Výzva na predloženie cenovej ponuky Interreg – doprava

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou – zabezpečenie dopravy počas kooperačnej aktivity 13.-14.6.2022